මධ්යම සහ අධි පීඩන ඉස්කුරුප්පු යන්ත්රය

කෙටි විස්තරය:

1.PET බෝතල් පිඹීම, නල මාර්ග පීඩන පරීක්ෂාව, ආහාර, ඖෂධ සහ වෙනත් කර්මාන්ත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න.
2. නව පරම්පරාවේ පෙනුම නිර්මාණය, නව ව්‍යුහය සහ ස්ථාවර ගුණාත්මක භාවය.
3.සම්පූර්ණයෙන්ම මුද්‍රා තැබූ දියර සිසිලන මෝටර් නිවාස, IP55 ආරක්ෂණ සංගුණකය.
4.IE4 ස්ථිර චුම්බක විචල්‍ය සංඛ්‍යාත මෝටරය භාවිතා කර ඇති අතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වේගය නිදහසේ වෙනස් කළ හැක.
5. ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ කාර්යක්ෂමතාව සහ ශුන්‍ය සම්ප්‍රේෂණ කාර්යක්‍ෂමතා අලාභ සහිතව, Coaxial සම්ප්‍රේෂණ මාදිලිය අනුගමනය කෙරේ.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

පරාමිතිය / ආකෘතිය

ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-022   380V/50Hz/3P 2.5Mpa/1M3 4.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
22KW/30HP 70dB 680kg 230*150*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-022

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-030   380V/50Hz/3P 2.5Mpa/2M3 5.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
30KW/40HP 70dB 8000kg 230*150*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-030

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-037   380V/50Hz/3P 4Mpa/3M3 4.3

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
37KW/50HP 70dB 900kg 230*150*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-037

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-045   380V/50Hz/3P 4Mpa/4M3 4.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
45KW/60HP 73dB 1100kg 250*160*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-045

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-055   380V/50Hz/3P 4MPa/5M3 5.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
55KW/74HP 75dB 1380kg 250*160*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-055

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MDW-075   380V/50Hz/3P 4Mpa/6.5M3 7.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
75KW/100HP 75dB 1750kg 270*160*200 DN40 වායු සිසිලනය

MDW-075

Medium and high pressure screw machine (1)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-090   380V/50Hz/3P 4Mpa/8.5M3 8.5

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
90KW/120HP 75dB 3750kg 300*180*200 DN50 වායු සිසිලනය

MTW-090

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-110   380V/50Hz/3P 4Mpa/10M3 9.9

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
110KW/146HP 76dB 3900kg 300*180*200 DN50 ජල සිසිලනය

MTW-110

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-132   380V/50Hz/3P 4Mpa/12M3 12

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
132KW/176HP 78dB 4260kg 300*180*200 DN50 ජල සිසිලනය

MTW-132

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-160   380V/50Hz/3P 4Mpa/14.5M3 16

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
160KW/215HP 79dB 4500kg 350*200*210 DN65 ජල සිසිලනය

MTW-160

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-185   380V/50Hz/3P 4Mpa/16.5M3 17.9

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
185KW/245HP 79dB 4500kg 350*200*210 DN65 ජල සිසිලනය

MTW-185

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-200   380V/50Hz/3P 4Mpa/20M3 20

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
200KW/267HP 79dB 4600kg 350*200*210 DN65 ජල සිසිලනය

MTW-200

Medium and high pressure screw machine (2)
ආදර්ශ අංකය   වෝල්ටීයතාව(V) /සංඛ්‍යාත(HZ) වැඩ පීඩනය (Mpa/M3) වාතය ලබා දෙන ලදී (M3/මිනි)
 
MTW-220   380V/50Hz/3P 4Mpa/22M3 22

 

බලය
(KW/HP)
ශබ්දය
(dB)
බර
(Kg)
මාන
(L*W*H) සෙ.මී
පිටවන විෂ්කම්භය සිසිලන මාදිලිය
220KW/295HP 79dB 4650kg 350*200*210 DN65 ජල සිසිලනය

MTW-220

Medium and high pressure screw machine (2)

නිෂ්පාදන විස්තර

විස්තර CAST FINE PRODUCTS නිර්මාණය කිරීමට ඇති දක්ෂතාවය

1

අධි පීඩන කාර්ය මණ්ඩල සත්කාරක

2

අධි පීඩන තෙල් පෙරහන

3

පෙරහන

4

ද්විත්ව සංඛ්යාත පරිවර්තකය

5

ද්විත්ව ඔයිලන්ඩ් ගෑස් බැරල්

6

ද්විත්ව ධාරක මෝටරය

7

පාලන පුවරුව

8

ද්විත්ව රසිකයෙක්

නිෂ්පාදන විශේෂාංග

ස්ථාවර

ආරක්ෂක

බුද්ධිය

බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව

නව පරම්පරාවේ පෙනුමේ මෝස්තරයක්, නව ව්‍යුහයක් සහ ස්ථාවර ගුණාත්මක බවක්.

සම්පුර්ණයෙන්ම මුද්‍රා තැබූ දියර සිසිලන මෝටර් නිවාස, IP55 ආරක්ෂණ සංගුණකය.

IE4 ස්ථිර චුම්බක විචල්‍ය සංඛ්‍යාත මෝටරය දැන්වීම්-තෝරා ඇති අතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වේගය නිදහසේ වෙනස් කළ හැක.

ඉහළ සම්ප්‍රේෂණ කාර්යක්‍ෂමතාවය සහ ශුන්‍ය සම්ප්‍රේෂණ කාර්යක්‍ෂමතා අලාභය සමඟ සමක්‍ෂ සම්ප්‍රේෂණ මාදිලිය සම්මත කර ඇත.

1
2
4
5

ඇයි අපිව තෝරගන්නේ

ස්ථාවර

පිරිවැය

හැකියාව වර්ධනය කිරීම සහ විවිධ පාරිභෝගික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ශක්තිමත් අනුප්‍රාප්තිකයෙකු සමඟ අපගේම සංවර්ධන කණ්ඩායමක් අප සතුව ඇත.

අපට අපේම යන්ත්‍රෝපකරණ කම්හලක් ඇත.එබැවින් අපට හොඳම මිල සහ හොඳම නිෂ්පාදන සෘජුවම ලබා දිය හැකිය.

තත්ත්ව

නැව්ගත

අප සතුව අපගේම පරීක්ෂණ ලැබ්න්ඩ් උසස් සහ සම්පූර්ණ පරීක්‍ෂණ උපකරණ ඇත, එමඟින් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය සහතික කෙරේ.

අප සිටින්නේ නිංබෝ වරායේ සිට කිලෝමීටර් 220 ක් දුරින්, එය වෙනත් ඕනෑම රටකට භාණ්ඩ නැව්ගත කිරීම සඳහා ඉතා පහසු සහ කාර්යක්ෂම වේ.

ධාරිතාව

සේවා

අපගේ වාර්ෂික ඉස්කුරුප්පු සම්පීඩක නිෂ්පාදන ධාරිතාව pc 40000 ඉක්මවයි, පිස්ටන් වායු සම්පීඩක නිෂ්පාදන ධාරිතාව pc 300000 ට වඩා වැඩිය. විවිධ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රමාණයෙන් විවිධ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපට හැකි වේ.

ඉහළ මට්ටමේ වෙළඳපල සඳහා උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම කෙරෙහි අපි අවධානය යොමු කරමු.අපගේ නිෂ්පාදන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් යුරෝපය, ඇමරිකාව, ජපානය සහ ලොව පුරා අනෙකුත් ගමනාන්ත වෙත අපනයනය කෙරේ.

ඇසුරුම් පෝරමය

pf1

ප්ලයිවුඩ් ලී ආවරණ හොඳ ස්වාරක්ෂක කාර්ය සාධනයක්, විඛාදන ප්රතිරෝධයක්, ඉහළ ශක්තියක් සහ හොඳ තෙතමනයක් අවශෝෂණය කර ඇත.

තෙතමනය-ප්‍රතිරෝධය සහ සංරක්ෂණය මෙන්ම භූ කම්පන සහ වෙනත් කාර්යයන් සහිත විවිධ ප්‍රමාණයේ ලිපි සඳහා ලී ආවරණ සුදුසු විය හැකිය.

අපි ගැන

ප්‍රධාන කාර්යාලය Hengjie නගරයේ පිහිටා ඇත, Luqiao දිස්ත්‍රික්කය, Taizhou නගරය, Zhejiangprovince, taizhou ගුවන් තොටුපලේ සිට කිලෝමීටර 3 ක් පමණ දුරින් සහ Ningbo වරාය 220KM පමණ දුරින්, ගමනාගමනය ඔබගේ සංචාරය සඳහා ඉතා පහසු වේ. අපගේ සමාගමට වර්ග මීටර් 50000 ක ඇනරියා එකක් ඇති අතර තවත් ඒවා තිබේ. කාර්ය මණ්ඩලය 300 කට වඩා. අපි උසස්නිෂ්පාදන උපකරණ සහ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය හොඳින් දන්නා, ඉහළ නිරවද්‍ය මිනුම් උපකරණ සහ ස්වයංක්‍රීයව ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇතනිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ ප්‍රමාණය සහතික කිරීම සඳහා එකලස් කිරීමේ මාර්ග. අපට ශක්තිමත් තාක්‍ෂණික ශක්තියක් සහ නිෂ්පාදන කළමනාකරණයක් ඇත, ඩොම්ස්-ටික් හි වායු සම්පීඩකයේ ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායයෙන් තාක්ෂණික කණ්ඩායම සහ කළමනාකරණ කණ්ඩායම එක්රැස් කරයි.අපි අපගේම විද්‍යාගාර සහ සංවර්ධන කණ්ඩායමක් පිහිටුවා, නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීමට ප්‍රබල හැකියාවක් ඇතිව, විවිධ චාරිත්‍රවලින් විවිධ ඉල්ලුම සපුරාලන්නෙමු.විවිධ වෙළඳපල.අපි වෙළඳපල ඉල්ලුම මග පෙන්වීමක් ලෙස ගනිමු, පැවැත්මේ ගුණාත්මකභාවය සහ නවෝත්පාදනයෙන් සංවර්ධනය සඳහා උත්සාහ කරමු, සෑම විටම ගනුදෙනුකරුවන්, ගුණාත්මකභාවය සහ නවෝත්පාදනය ප්‍රථම ස්ථානයට ගෙන, වෘත්තීය කළමනාකරණය පසු විපරම් කර පාරිභෝගිකයාගේ ඉල්ලුම අඛණ්ඩව තෘප්තිමත් කරන්නෙමු. වායු සම්පීඩක කර්මාන්තයේ පළමු පන්තියේ සන්නාමයක් නිර්මාණය කිරීමේ උත්සාහය සමඟින්, මිනිසුන්ට නැඹුරු වූ, නීත්‍යානුකූල ව්‍යාපාරයේ, අවංක සහ විශ්වාසනීය, වායු සම්පීඩක කර්මාන්තය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ මූලධර්මය අනුගමනය කරන්න.

සුදුසුකම් සහතිකය

ZL-10A

කර්මාන්තශාලා ඡායාරූප

storage5
storage6
1
2
3
4
5
6

ප්‍රදර්ශන ඡායාරූප

ෂැංහයි

ZL-10A

බීජිං

ZL-10A

GUANZHOU

ZL-10A

පාරිභෝගික නඩුව

Print
Print
Print
Print
Print
Print

 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න